Walki takes step towards a zero-waste future

Elopak